پیش بارگذار اجومال

پادکست

پادکست

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

آموزش و مشاوره دو بال اساسی پیشگیری هستند

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ایران در حوزه آموزش فقیر است

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

خرافه گرایی در ایران و دلایل گرایش ایرانی ها به باورهای خرافی و نقش آن در آسیب های اجتماعی

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نظام آموزش کشور دچار فقر است

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دانشگاه ها در حوزه مدگرایی مطالبه گری کنند

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سراهای محله تهران عملکرد موفقی نداشتند

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جهل فرهنگی و کناره گیری روشنفکران عامل جولان سلبریتی ها در جامعه

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

خانواده ستون کنترل کننده جامعه است

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مبارزه با معضل بی تفاوتی اجتماعی به معجزه نیاز دارد

بخش اول

بخش دوم

لیست علاقه مندی ها 0