پیش بارگذار اجومال

پادکست

پادکست

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

آموزش و مشاوره دو بال اساسی پیشگیری هستند

رادیو گفتگو

ساعت پخش: ۱۳:۳۰ ظهر

تاریخ پخش:یکم فروردین ماه 1398

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ایران در حوزه آموزش فقیر است

رادیو گفتگو

ساعت پخش: ۱۳:۳۰ ظهر

تاریخ پخش:یکم فروردین ماه 1398

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

خرافه گرایی در ایران و دلایل گرایش ایرانی ها به باورهای خرافی و نقش آن در آسیب های اجتماعی

رادیو گفتگو

ساعت پخش: 8:54 صبح

تاریخ پخش:بیست و دوم اردیبهشت 1398

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نظام آموزش کشور دچار فقر است

رادیو گفتگو

ساعت پخش: 14:03 ظهر

تاریخ پخش: دوم آبان 1397

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دانشگاه ها در حوزه مدگرایی مطالبه گری کنند

رادیو گفتگو

ساعت پخش:11:53 صبح

تاریخ پخش:دوم اردیبهشت 1398

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سراهای محله تهران عملکرد موفقی نداشتند

رادیو گفتگو

ساعت پخش: 10:30 صبح

تاریخ پخش:هفتم بهمن 1397

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جهل فرهنگی و کناره گیری روشنفکران عامل جولان سلبریتی ها در جامعه

رادیو گفتگو

ساعت پخش:11:45 صبح

تاریخ پخش:شانزدهم آذر 1397

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

خانواده ستون کنترل کننده جامعه است

رادیو گفتگو

ساعت پخش:8:51 صبح

تاریخ پخش:یکم بهمن 1397

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مبارزه با معضل بی تفاوتی اجتماعی به معجزه نیاز دارد

رادیو گفتگو

ساعت پخش10:00 صبح

تاریخ پخش:بیست و سوم آبان ماه 1397

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نگهداری حیوانات خانگی : علل ، پیامدها ، مزایا و معایب

رادیو گفتگو

بخش اول

بخش دوم

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نقش مشکلات اقتصادی در افزایش اسیبهای اجتماعی

رادیو تهران FM94 گفتاورد

تاریخ پخش:شنبه هشتم مرداد ماه

ساعت پخش: ۱۳:۳۰ ظهر

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نقد و بررسی امور کلان فرهنگی کشور

رادیو تهران FM94 گفتاورد

تاریخ پخش:شنبه هشتم مرداد ماه

ساعت پخش: ۱۳:۳۰ ظهر

دکتر راستینه

مدیرعامل بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

گفتگوی اجتماعی : عارضه یابی زنان اسیب دیده در ایران و نقش نهادی متولی در پیشگیری از آسیب ها

رادیو گفتگو

ساعت پخش: ۱۳:۳۰

تاریخ پخش: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

بخش اول