پیش بارگذار اجومال

حمایت مالی

لیست دوره ها

بهبود کیفیت زندگی جنسی زوجین

بهبود کیفیت زندگی جنسی زوجین

این دوره در راستای بهبود کیفیت و رضایت متقابل جنسی در زوجین طراحی شده است

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

کنترل خشم

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

توانمندی های من

با گذراندن این دوره یک سری مهارت های لازم در مورد آشنایی با توانایی های خود و…

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

دوره تربیت درمانگر روان پویشی فشرده و کوتاه مدت

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

مهارت همدلی زوجین

همدلی یا هم زبانی ؟

آموزش مهارت های همدلی با همسر خود در شرایط و موقعیت های مختلف​

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

لیست علاقه مندی ها 0