پیش بارگذار اجومال

حمایت مالی

لیست دوره ها

بهبود کیفیت زندگی جنسی زوجین

بهبود کیفیت زندگی جنسی زوجین

این دوره در راستای بهبود کیفیت و رضایت متقابل جنسی در زوجین طراحی شده است

WhatsApp
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

کنترل خشم

WhatsApp
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

توانمندی های من

با گذراندن این دوره یک سری مهارت های لازم در مورد آشنایی با توانایی های خود و…

WhatsApp
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

دوره تربیت درمانگر روان پویشی فشرده و کوتاه مدت

WhatsApp
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود

مهارت همدلی زوجین

همدلی یا هم زبانی ؟

آموزش مهارت های همدلی با همسر خود در شرایط و موقعیت های مختلف​

WhatsApp
Telegram
0 نفر

تعداد حامیان

0 ملیون تومان

مبلغ جمع آوری شده

0 تعداد دوره

با کمک شما عزیزان برگزار میشود