پیش بارگذار اجومال

تسخیر ناپذیر

نویسنده :

ویلیام فاکنر

مترجم :

پرویز داریوش
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

 پسرک نوجوانی به نام بایارد سارتوریس راوی داستان است که ماجرای زندگی خود و خانواده اش را در خلال جنگ داخلی شمال و جنوب آمریکا تعریف میکند.داستانی است از سیاه پوستان آمریکا و تحقیر و آزاد سازیشان که تاثیرگذاری زیادی دارد.کتاب حاضر روایت انسان هایی ست که حتی در عین شکست همچنان تسخیر ناپذیرهستند.

باکس دانلود :

نام کتاب

تسخیر ناپذیر

دانلود کنید