پیش بارگذار اجومال

فواید فضای مجازی

دسته بندی :
برگزار شده

تماس بگیرید

ثبت نام :

این کارگاه با هدف شناسایی حرکات پر خطر ، پیش بینی و پیشگیری از درگیری های خیابانب با مدیریت خشم و استرس با همکاری آموزش و پرورش و با تدریس دکتر قنبری برگزار شد .
مقدماتی

مدرس :

دکتر قنبری

رزومه مدرس :