پیش بارگذار اجومال

مخدر و تاثیر آن بر ورزشکاران.

دسته بندی :

آنچه مربیان باید در مورد مواد مخدر و تاثیر آن بر روی علمکرد ورزشکاران بدانند.​

برگزار شده

20,000 تومان
تومان

ثبت نام :

توضیحات دوره :
این دوره برگزار شده است !

 

آنچه مربیان باید در مورد مواد مخدر و تاثیر آن بر روی علمکرد ورزشکاران بدانند.

این دوره با همکاری هیات ورزشهای رزمی برگزار میشود.

 

همکاران ما در این دوره :

    –      –   

01:00
مقدماتی
17 / 06 / 1400
مربیان ورزش , ورزشکاران , عموم مردم

مدرس :

دکتر مهدی عابد

رزومه مدرس :

ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺣرک ﻣﺎﺗرﯾﮑس (mmt)
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
دارای ﭘرواﻧﮫ درﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷور
ﻋﺿو اﻧﺟﻣن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺷﺎوره ﮐﺷور