پیش بارگذار اجومال

مدیریت امنیت اطلاعات

دسته بندی :
برگزار شده

تماس بگیرید

ثبت نام :

این کارگاه با هدف آموزش مدیریت صحیح اطلاعات و حفاظت از آن ها و با همکاری ICS کانادا و با تدریس دکتر کاشانی پور برگزار شد .
مقدماتی

مدرس :

دکتر کاشانی پور

رزومه مدرس :