پیش بارگذار اجومال

مهارت های رفتاری زنان

دسته بندی :
برگزار شده

تماس بگیرید

ثبت نام :

این کارگاه با هدف پیشگیری از طلاق و با همکاری شهرداری و با تدریس دکتر رکسانا ساسان نژاد برگزار شد .
مقدماتی

مدرس :

دکتر رکسانا ساسان نژاد

رزومه مدرس :