پیش بارگذار اجومال

پرواز شبانه

نویسنده :

آنتوان دوسنت اگزوپری

مترجم :

پرویز داریوش
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

برای او هیچ وقت رسیدن هواپیماها به معنی فرا رسیدن آن پیروزی نبود که جنگ را به پایان می رساند و مقدمه ی مدتی صلح صفا آمیز می شود . برای ریویر رسیدن هواپیما فقط به معنی برداشتن یک قدم دیگر بود ، که باید فرا رسیدن قدم دیگر در طول راه مستقیم پایان ناپذیری از پس آن برداشته می شد . ریویر چنان احساس می کرد که گفتی از ازل باری سنگین بر بازوان داشته ی خود حمل می کرده است ، با کوشش بی پایان و نومیدانه به کار می بسته است .

باکس دانلود :

نام کتاب

پرواز شبانه

دانلود کنید