پیش بارگذار اجومال

چشم داشت افراد درگیر با اعتیاد

دسته بندی :

آموزش چگونگی اثر گذاری تربیت صحیح والدین بر روی شخصیت و توانایی نه گفتن ​

برگزار شده

رایگان

ثبت نام :

 

 

 

توضیحیات وبینار

آموزش چگونگی اثر گذاری تربیت صحیح والدین بر روی شخصیت و توانایی نه گفتن

آموزش نگرش صحیح در مورد مواد مخدر و اعتیاد

آموزش نگرش صحیح در مورد ترک مواد مخدر برای افراد درگیر با اعتیاد

این وبینار برگزار شده است.
01:00
مقدماتی
1400 / 06 / 4
عموم مردم

مدرس :

دکتر مهدی عابد

رزومه مدرس :

دﮐﺗری رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔراﯾش ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﻣدرس اﻋﺗﯾﺎد آرﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
ﻣدرس دوره ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد ﻧﯾروی ﭘداﻓﻧد ارﺗش.ج.ا