پیش بارگذار اجومال

چمدان

نویسنده :

آقا بزرگ علوی

مترجم :

رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

یک روز صبح یکشنبه ماه تیر هوای شهر برلن خفه کننده بود.
آدم از فرط گرما در رختخواب خود غلت می خورد.
عرق از تنش می جوشید.
اما
حاضر نمی شد که از جایش بلند شود .

باکس دانلود :

نام کتاب

چمدان

دانلود کنید