پیش بارگذار اجومال

کسی برای سرهنگ نامه نمی نویسد

نویسنده :

گابریل گارسیا مارکز

مترجم :

اسماعیل قهرمانی پور
رایگان

رایگان

توضیحات کوتاه :

کسی برای سرهنگ نامه نمی نویسد

فردای آن روز زمانی که قبل از رفتن برای عبادت جمع در حال قدم زدن در روی ایوان بود صدای کسی را شنید که برای بار نخست داشت درباره پرنده های مرده حرف می زد او در حال اندیشیدن به مراسم عبادی شیطان و گناهانی که ممکن است از طریق حس بویایی به عمل بیایند بود که شنید یک نفر می گوید بویی که دیشب هوا را انباشته بود ناشی از جمع شدن لاشه پرنده های مرده در طول هفته بود. در نتیجه ذهن در هم و بر هم وی اقدامات احتیاطی انجیلی بوهای شیطانی و پرنده های مرده شکل گرفند تا آن حد که در روز یکشنبه مجبور شد یک متن طویل درباره امورات و دادن احسان و صدقه نوشت که خودش هم چندان از آن سر درنیاورد در نتیجه رابطه میان شیطان و حواس پنجگانه آدمی را از ذهنش بیرون کرد.​

باکس دانلود :

نام کتاب

کسی برای سرهنگ نامه نمی نویسد

دانلود کنید